Zwierciadło sferyczne wypukłe

Zwierciadło sferyczne wypukłe stanowi zewnętrzną powierzchnie sfery. Skierujmy na nie wiązkę promieni równoległych (rys. 5). Możemy stwierdzić, że:
- przedłużenia promieni świetlnych przecinają się w punkcie F’ zwanym ogniskiem pozornym zwierciadła, a długość odcinka AF’=AF=f
- odległość AO i AO’ jest równa długości promienia sfery (z której “wycięto” zwierciadło) – R
- odległość AF nazywamy ogniskową zwierciadła i oznaczamy małą literą f; f=R/2
rys. 5

Teraz przyjrzymy się jak w zwierciadle wypukłym powstają obrazy i jakie są ich własności zależnie od odległości przedmiotu od zwierciadła. Powtórzmy ponownie niezbędne oznaczenia i wzory:
x – odległość przedmiotu od zwierciadła
h – wysokość przedmiotu
y – odległość obrazu od zwierciadła
H – wysokość obrazu
f – ogniskowa
p – powiększenie

Równanie zwierciadła:

Powiększenie obrazu:
p= y/x = H/h

W przypadku zwierciadła sferycznego dla każdej odległości x przedmiotu od zwierciadła możemy stwierdzić następujące fakty:

Rodzaj obrazu:
- pozorny; utworzony przez przecięcie przedłużeń promieni świetlnych
- prosty; nie odwrócony
- pomniejszony; p<1
Odległość obrazu:
- -f<y<0 ; czyli za zwierciadłem powstanie obraz pozorny
Położenie przedmiotu: x<f

Położenie przedmiotu: x=f

Położenie przedmiotu: f<x<2f

Położenie przedmiotu: x=2f

Położenie przedmiotu: x>2f

Tutaj również musimy pamiętać, że zgodnie z zasadą odwracalności biegu promieni możemy uznać, że obraz jest przedmiotem, a przedmiot jego obrazem.

Przydatną własnością jest również to, że dwusieczna kąta (a właściwie jej przedłużenie) między promieniem padającym, a odbitym od zwierciadła przecina oś optyczną w punkcie O (środku sfery).

Leave a Reply