Zasady

Zasada d’ Alemberta
Zasady dynamiki Newtona
Zasady ekwipartycji energii
Zasada Fermata
Zasada Huygensa- Fresnela
Zasada komplementarności
Zasada korespondencji
Zasada momentu pędu
Zasada nieoznaczoności Heisenberga
Zasada niezależności
Zasada pędu i popędu
Zasada superpozycji
Zasada względności Einsteina
Zasada względności Galileusza
Zasada wzrost entropii
Zasada Younga
Zasady Termodynamiki
Zasada zachowania energii
Zasada zachowania ładunku
Zasada zachowania masy
Zasada zachowania momentu pędu
Zasada zachowania pędu


Zasady dynamiki Newtona (prawa ruchu)

I Zasada Dynamiki Newtona: Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub siły działające na ciało się równoważą to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

II Zasada Dynamiki Newtona: Jeżeli na ciało działają siły, które nie równoważą się (lub działa tylko jedna siła) to ciało porusza się ruchem przyśpieszonym, przy czym przyśpieszenie jakie posiada to ciało jest wprost proporcjonalne do siły wypadkowej działającej na ciało i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała. a = Fw/m

III Zasada Dynamiki Newtona (zwana zasadą akcji i reakcji): Jeżeli pierwsze ciało działa siłą na drugie ciało, to drugie ciało działa na pierwsze siłą o takiej samej wartości lecz przeciwnie skierowaną.

 

Zasada d’ Alemberta

Siły działające na punkty układu materialnego są równoważone siłami bezwładności tych punktów.

 

Zasada ekwipartycji energii

Na każdy stopień swobody ruchu cząstki przypada w równowadze termodynamicznej jednakowa część energii wewnętrznej, która jest równa połowie iloczynu stałej Boltzmanna k i wartości temperatury bezwzględnej T (E = 1/2 k T)

 

Zasada Fermata

Światło biegnie między dwoma dowolnymi punktami po takiej drodze, aby czas potrzebny na jej przebycie był jak najkrótszy lub jak najdłuższy.

Zasada Huygensa- Fresnela

Każdy punkt ośrodka, do którego dotrze fala, staje się źródłem nowej fali cząstkowej (kulistej w przestrzeni i kolistej na płaszczyźnie).

Zasada komplementarności

Mówi ona, że nie można przeprowadzić jednego eksperymentu, w którym ujawniłyby się obok siebie dopełniające się (komplementarne) cechy materii, np. własności korpuskularne i falowe materii.

 

Zasada korespondencji (odpowiedniości)

Prawa mechaniki kwantowej, opisujące ruch układu dla bardzo dużych liczb kwantowych, można sprowadzić do praw mechaniki klasycznej (kiedy można pominąć stałą Plancka).

 

Zasada momentu pędu (zasada krętu)

Pochodna krętu względem czasu układu materialnego, względem obranego punktu lub osi obrotu równa jest sumie momentów wszystkich sił działających na układ.

 

Zasada nieoznaczoności Heisenberga

Niemożliwe jest równoczesne dokładne określenie pewnych par wielkości fizycznych układu, do opisu którego stosuje się mechanikę kwantową.

 

Zasada niezależności

Jeśli punkt materialny uczestniczy równocześnie w kilku ruchach (ruch złożony), to każdy z tych składowych ruchów odbywa się bez zakłuceń w ten sposób, jakby pozostałych ruchów nie było.

 

Zasada pędu i popędu

Zmiana pędu układu materialnego w określonym przedziale czasu równa się popędowi sił działających na ten układ.

 

Zasada superpozycji

Suma przyczyn wywołuje skutek będący sumą skutków cząstkowych mających indywidualne przyczyny.

 

Zasady Termodynamiki

O: (zerowa zasada) dwa układy termodynamiczne znajdują się w równowadze względem siebie, jeśli każdy z dwóch układów jest w równowadze z trzecim układem.

I: Przyrost energii wewnętrznej w jakimkolwiek procesie układu zamkniętego jest równy sumie energii doprowadzonej w tym procesie do układu w wyniku wykonania pracy lub wymiany ciepła.

II: Zmiana ciepła na pracę w silniku termodynamicznym jest możliwa tylko wtedy, gdy źródło dostarczające ciepło ma temperaturę wyższą od najzimniejszego ciała w jego otoczeniu.

III: entropia dowolnego układu skończonego dąży do wartości skończonej, gdy temperatura dąży zera bezwzględnego.

Zasada względności Einsteina

Prawa fizyki we wszystkich układach inercyjnych mają taką samą postać; prędkość światła jest jednakowa we wszystkich układach inercyjnych i jest niezależna od ruchu jego żródła.

 

Zasada względności Galileusza

Prawa mechaniki są takie same we wszystkich inercyjnych układach odniesienia.

 

Zasada wzrostu entropii

W układzie odosobnionym adiabatycznie zachodzą samorzutne zjawiska nieodwracalne, powodujące zwiększenie entropii.

 

Zasada Younga

Natężenie wypadkowej fali świetlnej, powstającej w wyniku nałożenia się dwuch fal, zależy od różnicy ich faz; jeżeli są zgodne następuje wzmocnienie, jeli przeciwne – osłabienie

 

Zasada zachowania energii

W zamkniętym układzie ciał (izolowanym) całkowita energia układu nie ulega zmianie.

Zasada zachowania ładunku

W zamkniętym układzie ciał całkowity ładunek układu nie ulega zmianie.

Zasada zachowania masy

W zamkniętym układzie suma mas jest stała.

Zasada zachowania pędu

W zamkniętym układzie ciał całkowity pęd (p=mv) układu nie ulega zmianie.

Zasady zachowania momentu pędu

Moment pędu jest stały, gdy nie działa na układ zewnętrzny momentu pędu.

Leave a Reply