Jednostki fizyczne

Nazwa wielkości 1 2 Nazwa jednostki 3 Oznaczenie w SI 4 Związek z jedn. podst. 5 Zależność 6
Aktywność a jeden na sekundę 1/s 1/s
Blask (Luminancja, jaskrawość) L kandela na metr kwadratowy cd/m2 cd/m2
Ciepło Q dżul J kg·m2/s2
Ciepło molowe c dżul na mol i kelwin J/(mol·K) kg·m2/(K·mol·s2)
Ciepło właściwe cw dżul na kilogram i kelwin J/(kg·K) m2/(K·s2)
Ciężar właściwy γ niuton na metr sześcienny N/m3 kg/(m2·s2)
Ciśnienie p paskal Pa kg/(m·s2) Pa=N/m2
Częstotliwość (częstość kołowa) f herc Hz 1/s Hz=1/s
Dawka ekspozycyjna kulomb na kilogram C/kg A·s/kg
Dawka pochłonięta grej Gy m2/s2 Gy=J/kg
Energia E dżul J kg·m2/s2 J=N·m
Energia wewnetrzna Ew dżul J kg·m2/s2
Gęstość r kilogram na metr sześcienny kg/m3 kg/m3
Gęstość prądu elektrycznego amper na metr kwadratowy A/m2 A/m2
Indukcja elektryczna D kulomb na metr kwadratowy C/m2 A·s/m2
Indukcja magnetyczna B tesla T kg/(A·s2) T=N/(A·m)
Indukcyjność L henr H kg·m2/(A2·s2) H=V·s/A
Jaskrawość (blask, luminancja) L kandela na metr kwadratowy cd/m2 cd/m2
Lepkość dynamiczna m paskalosekunda Pa·s kg/(m·s)
Lepkość kinematyczna m metr kwadratowy na sekundę m2/s m2/s
Luminancja (blask, jaskrawość) L kandela na metr kwadratowy cd/m2 cd/m2
Ładunek elektryczny Q kulomb C A·s C=A·s
Moc P wat W kg·m2/s3 W=J/s
Moc dawki ekspozycyjnej amper na kilogram A/kg A/kg
Moc dawki pochłoniętej grej na sekundę Gy/s m2/s3 Gy/s=W/kg
Moc prądu P wat W kg·m2/s3 W=A·V
Moment bezwładności I kilogram razy metr kwadratowy kg·m2 kg·m2
Moment siły M niutonometr N·m kg·m2/s2
Napięcie elektryczne U wolt V kg·m2/s3·A V=J/C
Napięcie powierzchniowe niuton na metr N/m kg/s2
Natężenie napromieniowania wat na metr kwadratowy W/m2 kg/s3
Natężenie oświetlenia luks lx cd·sr/m2 lx=lm/m2
Natężenie pola elektrycznego E wolt na metr V/m m·kg/A·s3 V/m=N/C
Natężenie pola magnetycznego H amper na metr A/m A/m
Objętość właściwa v metr sześcienny na kilogram m3/kg m3/kg
Opór elektryczny R om W kg·m2/A2·s3 W=V/A
Opór elektryczny właściwy r om razy metr W·m kg·m3/A2·s3
Pęd p kilogramometr na sekundę kg·m/s kg·m/s
Pojemność cieplna C dżul na kelwin J/kg kg·m2/K·s2
Pojemność elektryczna C farad F A2·s4/kg·m2 F=C/V
Popęd siły Dp niutonosekunda N·s kg·m/s
Potencjał elektryczny V wolt V kg·m2/s3·A V=J/C
Praca W dżul J kg·m2/s2 J=N·m
Prędkość kątowa w radian na sekundę rad/s rad/s
Prędkość liniowa v metr na sekundę m/s m/s
Przenikalność elektryczna e Farad na metr F/m A2·s4/kg·m3
Przenikalność magnetyczna m henr na metr H/m kg·m/A2·s2 H/m=T·m/A
Przewodność cieplna s wat na metr i kelwin W/(kg·K) kg·m/K·s3
Przewodność elektryczna G simens S A2·s3/kg·m2 S=1/W
Przewodność elektryczna właściwa s simens na metr S/m A2·s3/kg·m3
Przyspieszenie kątowe e radian na sekundę kwadratową rad/s2 rad/s2
Przyspieszenie liniowe a metr na sekundę kwadratową m/s2 m/s2
Równoważnik dawki pochłoniętej siwert Sv m2/s2
Siła F niuton N kg·m/s2
Siła elektromotoryczna e wolt V kg·m2/s3·A V=J/C
Strumień magnetyczny f weber Wb A·kg·m2/s2 Wb=T·m2
Strumień świetlny f lumen lm cd·sr

1 – Nazwy wielkości fizycznych
2 – Kolumna zawiera umowne oznaczenie wielkości fizycznych, stosowane np. we wzorach
3 – Nazwa jednostki fizycznej w układzie SI
4 – Oznaczenie jednostki w układzie SI
5 – Związek jednostki z jednostkami podstawowymi układu SI (kg, m, s, A, K, cd, sr, rad)
6 – zależność wynikająca ze wzorów – pusta komórka oznacza, że jednostka ma związek tylko z jednostkami podstawowymi (kg, m, s, A, K, cd, sr, rad)

Leave a Reply