Błędy pomiarowe

Da – niepewność przeciętna (średnia wartość bezwzględna)
Dx – niepewność standartowa (średnia kwadratowa)
a1 – pierwszy pomiar (an- n- pomiar)
Da1 – błąd bezwzględny pierwszego pomiaru (Dan- błąd bezwzględny n- pomiaru)
n – ilość pomiarów
A – średnia wartość mierzonej wielkości
Db – błąd bezwzględny wyniku
b – wynik działania
Dd – błąd względny pojedynczego pomiaru
De – błąd względny wyniku

   w przedziale (A-Dx;A+Dx) mieści się ok.2/3 pomiarów danej wielkości

Dd=Da1/a1

De=Db/b

   równość dzięki której możemy wyliczyć błąd bezwzględny (Db) sumy (a1+a2) i jej błąd względny=Db/b

   równość dzięki której możemy wyliczyć błąd bezwzględny (Db) iloczynu oraz ilorazu (a1*a2 lub a1:a2) i jej błąd względny=Db/b

   równość dzięki której możemy wyliczyć błąd bezwzględny (Db) potęgi (a1)q i jej błąd względny=Db/b

Leave a Reply